Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне ақпараттық коммуника-циялық технологиялар пәні және кез келген заманауи ақпараттық технологиялар бойынша білім алушыларға арналған. Заман талабына, оқыту үдерісін жетілді-ре отырып қоғам сұранысына, жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына орай ақпа-раттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тиімділігін осы оқу құра-лының көмегімен жеңілдетуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар студенттерді ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі идеясымен таныстыру, ақпараттық жүйе негізін үйрету, сол сияқты жергілікті желілер мен аймақтық-таратылған желілер туралы түсініктерін қалыптастыруға және жаңа технология-лар туралы ақпараттар алуға болады.

Оқу құрaлы студенттерді өздігімен ізденуге, әртүрлі ақпаратты өңдеуде тео-риялық негіз және тәжірибе жүзінде қолдана білуге ынталандырып, компьютер-лік технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсету негізінде нақты жұмыс істеуді үйретуге арналған.

Автор: Коллектив авторов

Скачать книгу «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»:Читать книгу «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»:Купить книгу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *